ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
22 พ.ย. 2560
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ อบต.ตะเคียนทอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) พร้อมเข้าเล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
21 พ.ย. 2560
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
17 พ.ย. 2560
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3643
17 พ.ย. 2560
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3651
15 พ.ย. 2560
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
15 พ.ย. 2560
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ USB Wireless จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
14 พ.ย. 2560
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
14 พ.ย. 2560
679 ประกาศผู้่ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
13 พ.ย. 2560
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาหวาด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3651
13 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85