ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
15 ต.ค. 2557
772 สรุปผลการดำเนินการจัดซืั้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
05 ม.ค. 2557
773 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3798
14 มิ.ย. 2555
774 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างชลประทานระบบท่อ หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3860
27 ม.ค. 2555
775 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3836
20 ม.ค. 2555
776 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3879
02 ก.ย. 2554
777 ประกาศ อบต.ตะเคียนทอง เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม. 7 และก่อสร้างชลประทาน ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3916
10 ส.ค. 2554
778 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง เพิ่มเติมการประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3842
08 ส.ค. 2554
779 ประกาศสอบราคาโครงการกอ่สร้างถนน คสล. และปรับปรุงฝายกั้นน้ำ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3846
02 มิ.ย. 2554
780 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3917
12 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85