ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองเฉงอะ หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3725
01 มี.ค. 2559
762 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยและส่ิ่งปฏฺิกูลในเขตตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 1 - 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3762
15 ม.ค. 2559
763 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจรและวัสดุอุปกรณ์การจราจรเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางท้องถนนภายในตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 1-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3792
18 พ.ย. 2558
764 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3757
18 พ.ย. 2558
765 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3745
12 พ.ย. 2558
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดนิกรประสาท – บ้านชะอม (บ้านดอนชะอม) หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
3750
05 พ.ย. 2558
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.โดยรื้อผิวทางเดิม สายสี่แยกดอนเค็จ – บ้านดอนโตนด หมู่ที่ 4 บ้านเฉงอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3745
05 พ.ย. 2558
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.โดยรื้อผิวทางเดิม สายสี่แยกดอนเค็จ – ดอนชะอม (บ้านดอนชะอม) หมู่ที่ 4 บ้านเฉงอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3755
05 พ.ย. 2558
769 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรืื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
3760
07 ต.ค. 2558
770 เอกสารสอบราคาจ้าง (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3834
21 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85