แบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวด้วยการควบคุมทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนบางประการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอย่างถูกต้องเป็นธรรม บนขอบเขตของระเบียบกฎหมาย จึงเป็นการสมควรเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ต่อไปนี้

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... อ่านฉบับร่าง
2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... อ่านฉบับร่าง
3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. .... อ่านฉบับร่าง
4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... อ่านฉบับร่าง

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ