เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )
   
            ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
   
  การจัดการความรู้ คือ อ่านเพิ่มเติม
   
  การดำเนินการการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 
   
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
"การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง "

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการลงโทษทางวินัย
 แนวทางการลงโทษทางวินัย
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
"การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

   
 
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
"การส่งเสริมมาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ"

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง พ.ศ. 2552
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง พ.ศ. 2553
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง พ.ศ. 2553
 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง พ.ศ. 2552
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
"การลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง "

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 (ส่วนที่ 1)
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 (ส่วนที่ 2)

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 (ส่วนที่ 3)
 แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 แผ่นพับการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 แผ่นพับแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 แผ่นพับแนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ