ข้อมูลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.takeantong.go.th/personal/images/photoThumbnail/kittisak_n_aXoXTWed115033.jpg

ชื่อ – สกุล : นายกิตติศักดิ์  สุวรรณจันทร์
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 0-7745-2616 ต่อ 11   โทรสาร : 0-7745-2616 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ : 09-5102-6543