ข้อมูลผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.takeantong.go.th/personal/images/photoThumbnail/1theerawit_7BxCZFri84146.jpg 

ชื่อ – สกุล : นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
โทรศัพท์ : 0-7745-2616 ต่อ 14   โทรสาร : 0-7745-2616 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ : 09-9259-4493