การรับฟัง/แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

     "อบต.ตะเคียนทอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ กรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น"

 
ประเภทเรื่อง **:
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
เสนอข้อบัญญัติ
ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา
ชมเชย
ร้องเรียน
เบาะแสการทุจริต
 
ชื่อ-นามสกุล (ระบุคำหน้านาม) ** อายุ ปี
หมายเลขบัตรประชาชน **
ประเภทผู้แจ้ง   บุคคล / องค์กรเอกชน / หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อยู่บ้านเลขที่ ** หมู่ที่ ** ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
LINE ID
รายละเอียด/สาระสำคัญ
   
รหัสส่งข้อมูล :
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี:: WWW.TAKEANTONG.GO.TH
การรับฟัง/แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
 
 
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
รายละเอียด/สาระสำคัญ
วัน เดือน ปี
ยังไม่มีข้อมูล
 
กำลังแสดงหน้า :