ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ออกจากราชการ กรณีศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.ค. 2563
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 มิ.ย. 2563
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ Word)) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 มิ.ย. 2563
4 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ Word)) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มิ.ย. 2563
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 พ.ค. 2563
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 เม.ย. 2563
7 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 มี.ค. 2563
8 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 มี.ค. 2563
9 แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ้นสุดการอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 มี.ค. 2563
10 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11