ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 มิ.ย. 2563
2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องกิจการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 มิ.ย. 2562
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 พ.ค. 2562
4 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ม.ค. 2562
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ม.ค. 2562
6 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ก.พ. 2561
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 มิ.ย. 2560
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 มิ.ย. 2560
9 แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ม.ค. 2560
10 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2