ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 พ.ค. 2562
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ม.ค. 2562
3 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ม.ค. 2562
4 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.พ. 2561
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 มิ.ย. 2560
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 มิ.ย. 2560
7 แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ม.ค. 2560
8 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ต.ค. 2559
9 ขั้นตอนขอข้อมูลข่าวสารและ ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
13 มิ.ย. 2559
10 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2