ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ก.ค. 2562
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 มิ.ย. 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 มิ.ย. 2562
4 รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2562
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 ม.ค. 2562
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 ม.ค. 2562
7 มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 ม.ค. 2562
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ม.ค. 2562
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ม.ค. 2562
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4