ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 มิ.ย. 2563
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 เม.ย. 2563
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 เม.ย. 2563
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2563
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 เม.ย. 2563
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ต.ค. 2562
7 รายงานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ก.ย. 2562
8 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ก.ย. 2562
9 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ก.ย. 2562
10 รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5