ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ส.ค. 2564
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1947
20 เม.ย. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
1927
01 เม.ย. 2564
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1923
15 ม.ค. 2564
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
1933
28 ธ.ค. 2563
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ต.ค. 2563
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1955
15 ต.ค. 2563
8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1948
08 ต.ค. 2563
9 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1910
28 ก.ย. 2563
10 วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1934
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6