คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3722
13 เม.ย. 2563
2 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อแจ้งการขุดดินและถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3735
13 เม.ย. 2563
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อขออนุญาตการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันที่อยู่ในกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ทำการองค ดาวน์โหลดเอกสาร
3726
13 เม.ย. 2563
4 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3708
13 เม.ย. 2563
5 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้ายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3717
13 เม.ย. 2563
6 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอ ดาวน์โหลดเอกสาร
3763
13 เม.ย. 2563
7 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3786
13 เม.ย. 2563
8 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3757
13 เม.ย. 2563
9 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3766
13 เม.ย. 2563
10 รายงานจำนวนผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนมกราคม 2562 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
3853
15 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10