ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และชุดจิตอาสา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ม.ค. 2565
3 การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (รอบที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ม.ค. 2565
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 ม.ค. 2565
5 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1.2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ม.ค. 2565
6 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ม.ค. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ม.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเงิน ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ และChatbot หมอนี้เพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ธ.ค. 2564
9 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รอบที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ธ.ค. 2564
10 การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับกรฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-16) (รอบที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22