ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครแลัคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ส.ค. 2563
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ก.ค. 2563
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ก.ค. 2563
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ค. 2563
5 ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 มิ.ย. 2563
6 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มิ.ย. 2563
7 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มิ.ย. 2563
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 มิ.ย. 2563
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 และครั้งที่ 20/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มิ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11