กิจกรรม : การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


   
รายละเอียด :
    

นายธีระวิทย์ สุุทธินุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน ในโอกาสการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้
1. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที 27 มกราคม 2565
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
3. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ตามประากศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
4. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมและสร้างเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารราชการและทรัพย์สินแผ่นดินเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 54 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**