กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยนายธีระวิทย์ สุทธินุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง และผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำ “โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการคัดเลือกและตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- กิจกรรมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง”
- กิจกรรมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง”
- กิจกรรมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง”
- กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง” เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**